The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeljansko Društvo

فارسی [ Farsi e-books ]

 facebook  google ReTweet

آری به شبیه سازی انسان

آرزوی نهایی انسان برای رسیدن به زندگی جاوید ٬ چیزی که مذاهب کهن وعده آن را تنها پس از مرگ و در یک بهشت اسرار آمیز می دادند حالا تبدیل به یک واقعیت علمی می شود.
" راﺌل " با یک دیدگاه خاص ما را قادر می سازد که چشم اندازی فوق العاده به یک آینده شگفت انگیز داشته باشیم و توضیح می دهد که چگونه تکنولوژی نوظهور ما زندگی مان را دگرگون خواهد کرد و زندگی ما را تغییر خواهد داد.
:
Veličina datoteke: 876,54 kB
LAN_dl_77: 2465